Κλώστρια

Κλώστρια
Όταν τα μασούρια της κλώστριας γεμίσουν με νήμα πρέπει να αντικατασταθούν με άδεια μασούρια. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια αυτή η ¨Αλλαγή Πάγκου¨ (ντόφφινγκ – doffing) γινόταν χειρονακτικά ενώ σήμερα γίνεται αυτόματα. Σε αυτές τις φωτογραφίες απεικονίζονται τα τρία κύρια στάδια του αυτόματου doffing.

Η Κλώστρια παράγει το Νήμα. Το νήμα συνίσταται από μία ινώδη “ταινία” που έχει στριφτεί.
Για την παραγωγή του νήματος η Κλώστρια τροφοδοτείται με Πρόνημα, που είναι το προϊόν της Προγνέστριας.
Το πρόνημα λεπταίνει καθώς περνά μέσα από ένα τραβηκτικό σύστημα.
Η λεπτή ταινία παράλληλων ινών, που εξάγεται από το τραβηκτικό σύστημα της κλώστριας, στρίβεται καθώς περνάει μέσα από μία Κόπιτσα που περιστρέφεται πάνω σε ένα Δαχτυλίδι.
Η κίνηση της κόπιτσας δίνεται μέσω του νήματος από το Αδράχτι στο οποίο είναι το Μασούρι όπου και τυλίγεται το Νήμα.