Σύρτης

Οι πρώτοι Σύρτες
Οι πρώτοι Σύρτες χρησιμοποιούνταν για την λέπτυνση του χόνδρου φυτιλιού που προερχόταν από το Λανάρι.

Η ανάμειξη φυτιλιών από το Λανάρι συμβάλει στην καλύτερη ομοιομορφία του τελικού νήματος.
Η ανάμειξη των φυτιλιών καθώς και μία επιπλέον παραλληλοποίηση των ινών γίνεται στο Σύρτη.
Ο σημερινός Σύρτης τροφοδοτείται με αρκετά φυτίλια Λαναριού (μέχρι 8) και παρέχει ένα φυτίλι που συλλέγεται σε βαρέλια.
Η σχέση συνολικού βάρους εισαγόμενων φυτιλιών ανά μονάδα μήκους προς το βάρος του εξαγόμενου φυτιλιού ονομάζεται Τράβηγμα ή Λέπτυνση και κυμαίνεται συνήθως από 4:1 – 8:1.