Αναγλυφοτυπία

Έντυπο για εκτύπωση
Στην παραπάνω εικόνα βλέπουμε τη στοιχειοθεσία ενός εντύπου για εκτύπωση με τη μέθοδο της αναγλυφοτυπίας.

Αύτη η μέθοδος εκτύπωσης είναι η παλαιότερη και έμεινε απαράλλαχτη για εκατοντάδες χρόνια. Τα μέρη που θα τυπωθούν είναι ανυψωμένα στην πλάκα και μελανώνονται. Το μελάνι μεταφέρεται στο χαρτί με εφαρμογή πίεσης. Υπάρχουν 3 μέθοδοι ανάγλυφης εκτύπωσης: η επίπεδη, η κυλινδρική και η περιστροφική.
Μέχρι το 1970 η μέθοδος της αναγλυφοτυπίας κάλυπτε το 70% περίπου της συνολικής τυπο-γραφικής παραγωγής.
Σήμερα χρησιμοποιείται για την εκτύπωση εφημερίδων, επισκεπτήριων καρτών, τιμολογίων εταιρειών κτλ.