Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας,

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τον ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις»
 2. Το Ν.4310/2014 «ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν. 4957/2022 αναφορικά με την κατάρτιση διακριτού προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α Ν. 4310/2014 και την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων αυτών σε συνδυασμό με εκείνες της παρ. 8 του άρθρου 473 του ίδιου ως άνω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες «Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην του άρθρου  257, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών  κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων  του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και  στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως  άνω άρθρου που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου  ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους»
 4. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 246 του Ν. 4957/2022 για τον καθορισμό του ύψους των αποδοχών.
 5. Το Ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
 6. την με Α.Π. 367/75/Α3 / 21.01.2021 Πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» και κωδ. 118  Α/Α, ΟΠΣ: 3589, όπως ισχύει.
 7. την υπ’ αρ. πρωτ. 3127/02.06.2022 απόφαση ένταξης της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5093002  και τίτλο «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του ΝΟΗΣΙΣ», όπως ισχύει,
 8. Το Ιδρυτικό Καταστατικό του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού.
 9. Το Διορισμό του Δ.Σ. και του υπογράφοντος την Απόφαση.

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή κάθε σύμβασης, για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Υποέργου 1 «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση, Παραγωγή περιεχομένου» της Πράξης «Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις»» με κωδικό MIS 5093002, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω:

 1. Μια (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Θετικών Επιστημών (Κωδ. Θέσης 1).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συμβάλει στην ομαλή διεκπεραίωση των εργασιών συντονισμού του έργου της ψηφιοποίησης του υλικού και επιστημονικής τεκμηρίωσης του περιεχομένου.

 1. Μια (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κωδ. Θέσης 2).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συμβάλει στην προσπάθεια επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού, της δημιουργίας των σεναρίων για τις εφαρμογές και στην ανάπτυξη του storyboard.

 1. Μια (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Θετικών Επιστημών (Κωδ. Θέσης 3).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συμβάλει με καίριες παρεμβάσεις στην προσπάθεια επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού, στην ολοκλήρωση της τρισδιάστατης απεικόνισης 360ο 100 αντικειμένων, την τρισδιάστατη μοντελοποίηση 10 αντικειμένων από την συλλογή του ΝΟΗΣΙΣ.

 1. Μια (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Θετικών Επιστημών (Κωδ. Θέσης 4).

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συμβάλει στην προσπάθεια επιλογής του προς ψηφιοποίηση υλικού, στην επιστημονική τεκμηρίωση του περιεχομένου, στην δημιουργία των σεναρίων για τις εφαρμογές, στην ανάπτυξη του storyboard καθώς και στην συγγραφή των ειδικών κειμένων.

Για τις προς πλήρωση θέσεις της ανακοίνωσης αυτής οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν έναν από τους οριζόμενους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

Α/Α Τίτλοι σπουδών Κωδ. τίτλου *Διάρκεια σύμβασης
1 Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 1 12
2 Πτυχίο ή δίπλωμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνιολογίας, Πολιτική Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 2 12
3 Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 3 8
4 Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας και Πληροφορικής ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής 4 12**

* Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του Δ. Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών & Μουσέιου Τεχνολογίας, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης και μέχρι την ημερομηνία λήξης της Πράξης.
** Η θέση αφορά σύμβαση μειωμένου ωραρίου λόγω αλληλοκάλυψης καθηκόντων με τις άλλες θέσεις.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

α. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

β. Γνώση μιας ξένης γλώσσας.

γ. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε φορείς πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η κατοχή των ανωτέρω, θα αξιολογηθεί συγκριτικά μεταξύ των υποψηφίων προκειμένου να προκύψει η βέλτιστη επιλογή ανά θέση.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλουν στην διεύθυνση box@noesis.edu.gr. Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν και βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα αποτελέσει την βάση της αξιολόγησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 και λήγει την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00.

Επιβεβαίωση της υποβολής αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Για το ΝΟΗΣΙΣ

 

Μιχαήλ Σιγάλας

Πρόεδρος ΔΣ

 

Π118 λογότυπο

Δημοσιεύτηκε 15 Ιουνίου, 2022