Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης

«Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις»

της Πράξης

«Εικονικό Μουσείο Βιομηχανικής κληρονομιάς – Ανάπτυξη, οργάνωση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση υπηρεσιών για της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, οργάνωσης, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και προβολής ψηφιακού περιεχομένου του Νόησις» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Διεθνής

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των αντικειμένων της συλλογής του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ) στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μία σειρά δράσεων ανάδειξης του υλικού στο ευρύ κοινό μέσω ενός ανανεωμένου ιστοτόπου, ερμηνευτικών εκθεμάτων, ψηφιακών εκθέσεων, εικονικού μουσείου, εκπαιδευτικών εφαρμογών στο διαδίκτυο και μιας διαδραστικής εγκατάστασης περιήγησης στο ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα του μουσείου, η οποία θα βρίσκεται εγκατεστημένη στους χώρους του.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, και συμπληρωματικούς, 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

ΤΙΜΗΜΑ: Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 385.080,65€ μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: 477.500,00 €, ΦΠΑ 24%: 92.419,35€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 11/11/2022 και ώρα 15:00

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 174081) και εδώ.

Δείτε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή XML πατώντας εδώ.

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Εκ νέου ανάρτηση της Διακήρυξης και της περίληψης αυτής λόγω αλλαγών στις απαιτήσεις πιστοποιητικών συμμόρφωσης ποιότητας προκειμένου το έργο να είναι πιο ανοικτό στον ανταγωνισμό. 

Δημοσιεύτηκε 11 Οκτωβρίου, 2022