Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παραγωγή βίντεο

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ», νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Τεχνολογικός Φορέας, κατ’ άρθρο 13Α Ν. 4310/2014, εξ αυτού δε του λόγου υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 4957/2022, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, διεξάγει έρευνα αγοράς για την ανάθεση του έργου: Δημιουργία βίντεο στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» με κωδικό MIS 5011051 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», υποέργο 1 «Διοίκηση, συντονισμός και διαχείριση πράξης».
Στο πλαίσιο αυτό, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΝΟΗΣΙΣ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Δείτε την πρόσκηση εδώ:

Λογοτυπο ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε 21 Απριλίου, 2023