Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (του άρθρου 117 Ν.4412/16).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η οποία χρηματοδοτείται από τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.972,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 40.300,00 €, ΦΠΑ: 9.672,00€).

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δυο μήνες (2) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 8/3/2021 και ώρα 15:00.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στα συνημμένα αρχεία:

Α. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Β. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δημοσιεύτηκε 12 Φεβρουαρίου, 2021