Κατηγορίες
Tinkering Νέα

Έργο Tinkering EU και συμπερίληψη στην εκπαίδευση

Το ΝΟΗΣΙΣ συμμετείχε ως βασικός εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα TINKERING EU: science capital for all (2017-2019).

Στο πλαίσιο του προγράμματος το ΝΟΗΣΙΣ μεταξύ άλλων, είχε οργανώσει 2 σεμινάρια για 30 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με εισηγητές εργαζόμενους του φορέα, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στην προσέγγιση Tinkering στο Μιλάνο.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί αυτοί, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, επισκέφθηκαν με τις τάξεις τους δωρεάν το ΝΟΗΣΙΣ και συμμετείχαν σε εργαστήρια Tinkering.

Με αφορμή δε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα και την εμπειρία που αποκτήθηκε, το ΝΟΗΣΙΣ προχώρησε στη συνέχεια στη διοργάνωση για πρώτη φορά οικογενειακών προγραμμάτων (family programs).

Στις 28/6/2022 ανακοινώθηκε πως το πρόγραμμα έχει συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 15 Έργα, τα οποία διακρίθηκαν και χαρακτηρίστηκαν ως case studies όσον αφορά στη συμπερίληψη (inclusion) στην εκπαίδευση.

H συγκεκριμένη έκθεση, όπως περιγράφεται παρακάτω (στην αγγλική γλώσσα):
«…reviews the outcomes of Erasmus+ projects promoting inclusion in education, implemented between 2014 and 2020. Starting from an inventory of 120 Erasmus+ projects labelled as ‘good practice’ in the Erasmus+ projects database, 15 projects were selected for further examination as case studies. The report summarises the main findings of these 15 case studies. The aim is to identify and showcase successful approaches, and to support European policy development in this field.»

Η έκθεση είναι διαθέσιμη (στην αγγλική γλώσσα) στον σύνδεσμο https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/6b6c1010-ec9c-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en. Συγκεκριμένα, στις σελ. 23-24 της έκθεσης γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα TINKERING EU: science capital for all.

Δημοσιεύτηκε 29 Ιουνίου, 2022