Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων ερευνητικού έργου

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και επεξεργασία παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002552, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις ερευνητικού έργου:

Κωδικός θέσης: 18
Γνωστικό αντικείμενο:Φυσική
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Κωδικός θέσης: 29
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Κωδικός θέσης: 30
Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία
Κατεβάστε το αρχείο προκήρυξης εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές είκοσι επτά (27) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 7/1/2019.

Υποβολή ταχυδρομικά ή ιδιοχείρως στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, 6ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01, ΤΘ 60330, υπόψη Γραμματείας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Ηλιόπουλο, τηλ. 2130 483000 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Δημοσιεύτηκε 12 Δεκεμβρίου, 2018