Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση Υπηρεσιών Γεωπονικής Υποστήριξης και Κηπουρικής

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ‘ΝΟΗΣΙΣ’  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική προσφορά για την ανάθεση υπηρεσιών Γεωπονικής Υποστήριξης και Κηπουρικής των εξωτερικών χώρων του κτιριακού συγκροτήματός του για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών με εκτιμώμενο
προϋπολογισμό χωρίς Φ.Π.Α. δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων Ευρώ 16.200,00 €.

Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Ορίζεται η 24/5/2021 και ώρα 12:00μμ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

 

Δημοσιεύτηκε 10 Μαΐου, 2021