Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Συνοπτικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 57.040€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 46.000, ΦΠΑ 11.040)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 31/3/2020 και ώρα 14:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/6/2020 και ώρα 17:00

Απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών

Διόρθωση – Συμπλήρωση της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Κατεβάστε το:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΔΗΛΩΣΗ Ν 3863

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δημοσιεύτηκε 26 Φεβρουαρίου, 2020