Έργο «ΚΡΗΠΙΣ» (2018-Σήμερα)

Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Μελέτη της ανάπτυξης όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού μαθητευομένων σε συνθήκες τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με τη χρήση διαδικτυακών εικονικών εργαστηρίων και την αξιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων» (MIS 5002552) που εντάσσεται στη «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της δυνατότητας που παρέχει η χρήση εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων Φυσικής και Χημείας και των γεωγραφικών δεδομένων στα πλαίσια της διδασκαλίας της Φυσικής, της Χημείας και της Γεωγραφίας στην υποστήριξη της ανάπτυξης εννοιολογικών και επιστημολογικών όψεων του επιστημονικού εγγραμματισμού σε μαθητευόμενους στα πλαίσια της τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο η τυπική εκπαίδευση που θα αφορά κατά κύριο λόγο μαθητές/τριες σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου και η άτυπη εκπαίδευση που θα αφορά ομίλους δημιουργικότητας στο ΝΟΗΣΙΣ.

Μέσα από αυτό το έργο θα προκύψουν ερευνητικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των εικονικών εργαστηριακών περιβαλλόντων και της χρήσης γεωγραφικών δεδομένων, τη δομή και χαρακτηριστικά των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών – μαθησιακών σειρών, την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία, καθώς και καινοτομικά σενάρια και φύλλα εργασίας, ερευνητικά εργαλεία, καθώς και στοιχεία για τη σύνδεση τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Ο ερευνητικός σχεδιασμός του έργου συνολικά βασίζεται στη μέθοδο των μελετών περίπτωσης σε επιλεγμένες γνωστικές περιοχές όπως ηλεκτρισμός, θερμότητα, οπτική, διαλύματα, οξέα – βάσεις – άλατα και γεωγραφία, τα οποία είναι αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος των σχολείων όλων των βαθμίδων και αφορούν σε τεχνήματα με μεγάλη κοινωνική διάδοση και χρησιμότητα στην καθημερινότητα των μαθητών.

Τα ερευνητικά δεδομένα και οι καινοτομίες θα προκύψουν από τα παρακάτω:

  1. Μέτρηση του βαθμού ανάπτυξης δεξιοτήτων σχεδίασης και υλοποίησης πειραματικών διαδικασιών,
  2. Μέτρηση του επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών και τη μελέτη της συσχέτισης των δεξιοτήτων τους με την εννοιολογική εξέλιξη,
  3. Μέτρηση της επιστημολογικής ενημερότητας των μαθητών,
  4. Σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών-μαθησιακών σειρών καθώς και των δομικών τους στοιχείων,

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βασίλης Μάτσος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου
Περικλής Ηλιόπουλος, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων