Έργο «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (2017-Σήμερα)

 

Το έργο αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» (MIS 5011051) που εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) (με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας).

Σκοπός του έργου είναι να υποστηρίξει μια δέσμη παρεμβάσεων στην Α΄ τάξη Λυκείου των ΕΠΑΛ αρχικά σε 9 πιλοτικά σχολεία και στη συνέχεια στη φάση διεύρυνσης σε όλες τις σχολικές μονάδες από το σχολικό έτος 2018-2019 και για τρία (3) σχολικά έτη.

Στόχος είναι όλα τα ΕΠΑΛ να υποβάλουν συνολικό ή θεματικό Σχέδιο Δράσης σε ετήσια βάση, το οποίο θα χρηματοδοτείται εφόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές.

Για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία οι εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες υποβάλλουν προς έγκριση και υλοποιούν ετήσια Σχέδια Δράσης στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων αλλά και εκτός σχολικού ωραρίου στα οποία συμμετέχουν μαθητές.

Το ειδικό αντικείμενο του έργου αφορά την υποστήριξη, συντονισμό και διαχείριση Σχεδίων Δράσης που θα υποβάλλουν σε ετήσια βάση τα ΕΠΑΛ της χώρας.

Βασικοί στόχοι είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.

Περαιτέρω, επιδιώκεται η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία (εξωστρέφεια) ώστε:

 • Η τοπική κοινωνία να υποστηρίζει το σχολείο (αξιοποίηση υφιστάμενων δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αξιοποίηση κοινωνικής και εργασιακής εμπειρίας κλπ.).
 • Το σχολείο να αναδεικνύει τη χρησιμότητά του (Προβολή του σχολείου και των επιτευγμάτων των μαθητών, σχολές γονέων, ενημερωτικές δράσεις για τεχνολογικά θέματα, τεχνική βοήθεια στην επίλυση τοπικών προβλημάτων, ανάπτυξη συνείδησης πολίτη και προστασίας καταναλωτή κλπ.).

Το ΝΟΗΣΙΣ θα αναλάβει:

 • Τη συγγραφή της προκήρυξης για τα Σχέδια Δράσης.
 • Τη συγκέντρωση, κατηγοροποίηση, έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων Σχεδίων Δράσης.
 • Την επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για την υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης.
 • Την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των Σχεδίων Δράσης σύμφωνα με τις αρχές του ΕΣΠΑ.
 • Τη δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας ενημέρωσης των ΕΠΑΛ.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας αποθετηρίου καλών πρακτικών των δράσεων και επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Την ανάρτηση ενδεικτικών Σχεδίων Δράσης σε αποθετήρια γνώσης.
 • Τη διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με συμμετέχοντες από το Υπ. Παιδείας και τα ΕΠΑΛ, κατά τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, για
 • συζήτηση των προβλημάτων, βελτίωση πρακτικών διαχείρισης, ώστε να εφαρμοστούν κατά τη φάση επέκτασης – διεύρυνσης της πράξης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 231 231 5330.

Βασίλης Μάτσος, Υπεύθυνος Έργου

Ηλιόπουλος Περικλής, Συντονιστής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Κατερίνα Κυριακίδου, Συντονίστρια Ομάδας Έργου