Προφίλ του ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ είναι ένα πολιτιστικό και επιμορφωτικό Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάγεται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αναφέρεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Προσφέρει στο κοινό το περιβάλλον για τη γνωριμία και την κατανόηση των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας και παρεμβαίνει σε θέματα τεχνικού πολιτισμού.

Το ΝΟΗΣΙΣ απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ειδικότερα σε:

  • Σχολικές ομάδες, για οργανωμένες επισκέψεις και ξεναγήσεις.
  • Νέους, που έχουν ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία.
  • Εκπαιδευτικούς, για επιμόρφωση και υποβοήθηση του έργου τους.
  • Κάθε ενδιαφερόμενο, για πληροφόρηση και ενημέρωση σχετικά με τις θετικές επιστήμες και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Στόχοι του ΝΟΗΣΙΣ είναι:

  • Η προσέλκυση του ενδιαφέροντος, η εξοικείωση και επιμόρφωση του κοινού και ιδιαίτερα των νέων, σε θέματα τεχνολογίας και θετικών επιστημών (παρελθόν, σημερινά επιτεύγματα και μελλοντικές εξελίξεις).
  • Η συγκέντρωση, διάσωση, διαφύλαξη, τεκμηρίωση και προβολή της τεχνολογικής και βιομηχανικής μας κληρονομιάς.
  • Η ανάπτυξη και διάδοση του καινοτομικού πνεύματος.