Κατηγορίες
Διαγωνισμοί - Θέσεις Εργασίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη βίντεο πολυμέσων εικονικής προσομοίωσης (VR 360) για έξυπνες συσκευές, σχετικό με την γεωγραφία της Ελλάδας

Αποτελέσματα αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 1-4-2020
Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση για την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
Προσκαλούμε τις διαγωνιζόμενες εταιρείες, συμφώνως με το άρθρο 9.1 της εν θέματι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν, στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η οποία θα λάβει χώρα στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Φορέα μας στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης την Τετάρτη 1 Απρίλίου 2020 και ώρα 12:00 μμ από την ορισθείσα με την ως άνω διακήρυξη Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 24-3-2020
Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση για την αποσφράγιση προσφορών
Προσκαλούμε τις διαγωνιζόμενες εταιρείες, συμφώνως με το άρθρο 9.1 της εν θέματι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν, στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η οποία θα λάβει χώρα στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Φορέα μας στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μμ από την ορισθείσα με την ως άνω διακήρυξη Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δείτε την πρόσκληση

Προκύρηξη διαγωνισμού
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης βίντεο πολυμέσων εικονικής προσομοίωσης (VR 360) για έξυπνες συσκευές, σχετικό με την γεωγραφία της Ελλάδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συνοπτικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 20.000,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.129,03€, ΦΠΑ: 3.870,97€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 3/3/2020 και ώρα 15:00.

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Δημοσιεύτηκε 18 Φεβρουαρίου, 2020