Όλα τα άρθρα του/της Noesis Science Center

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση υπηρεσιών τακτικού και έκτακτου – ειδικού καθαρισμού του συνόλου των εγκαταστάσεων (γραφείων, χώρων θεαμάτων, κοινόχρηστων χώρων) του κτιριακού συγκροτήματος «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» – «ΝΟΗΣΙΣ» για χρονική διάρκεια (1) ενός έτους.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Συνοπτικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 54.560€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.000, ΦΠΑ 10.560) για τις υπηρεσίες τακτικού καθαρισμού και σε 14.880€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 12.000, ΦΠΑ 2.880) για τις υπηρεσίες έκτακτου καθαρισμού.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 30/3/2020 και ώρα 17:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/6/2020 και ώρα 17:00

Απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών

Διόρθωση – Συμπλήρωση της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης»

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (άρθρο 117 του ν. 4412/2016) για την ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:  Συνοπτικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 57.040€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 46.000, ΦΠΑ 11.040)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 31/3/2020 και ώρα 14:00

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 30/6/2020 και ώρα 17:00

Απόφαση παράτασης υποβολής προσφορών

Διόρθωση – Συμπλήρωση της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης

Κατεβάστε το:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ – ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΔΗΛΩΣΗ Ν 3863

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη βίντεο πολυμέσων εικονικής προσομοίωσης (VR 360) για έξυπνες συσκευές, σχετικό με την γεωγραφία της Ελλάδας

Αποτελέσματα αξιολόγησης οικονομικών προσφορών 1-4-2020
Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση για την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών
Προσκαλούμε τις διαγωνιζόμενες εταιρείες, συμφώνως με το άρθρο 9.1 της εν θέματι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν, στην αποσφράγιση των φακέλων οικονομικών προσφορών των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η οποία θα λάβει χώρα στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Φορέα μας στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης την Τετάρτη 1 Απρίλίου 2020 και ώρα 12:00 μμ από την ορισθείσα με την ως άνω διακήρυξη Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Αποτελέσματα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 24-3-2020
Δείτε το πρακτικό αξιολόγησης

Πρόσκληση για την αποσφράγιση προσφορών
Προσκαλούμε τις διαγωνιζόμενες εταιρείες, συμφώνως με το άρθρο 9.1 της εν θέματι διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και σήμερα ισχύουν, στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων, η οποία θα λάβει χώρα στις Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Φορέα μας στο 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:30 μμ από την ορισθείσα με την ως άνω διακήρυξη Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δείτε την πρόσκληση

Προκύρηξη διαγωνισμού
Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (Άρθρο 117 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης βίντεο πολυμέσων εικονικής προσομοίωσης (VR 360) για έξυπνες συσκευές, σχετικό με την γεωγραφία της Ελλάδας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Συνοπτικός

ΤΙΜΗΜΑ: Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σε 20.000,00 € Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 16.129,03€, ΦΠΑ: 3.870,97€).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ορίζεται η 3/3/2020 και ώρα 15:00.

Δείτε την Αναλυτική Διακήρυξη

Κατεβάστε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΙΙ Υπόδειγμα ΤΕΥΔ

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση “Χειριστή Τηλεφωνικού Κέντρου” με κωδικό θέσης Π101

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τεχνικού στο ΝΟΗΣΙΣ

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Θέση Τεχνικού για την Στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης μέχρι και τις 9/3/2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο της αίτησης από εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς για την προμήθεια μέσω αγοράς ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας με την επωνυμία «ΝΟΗΣΙΣ» ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή προκήρυξε ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό (Άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την προμήθεια μέσω αγοράς ολοκληρωμένου συστήματος προβολής για την αίθουσα του Πλανηταρίου του ΝΟΗΣΙΣ και κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην διακήρυξη.

Είδος Διαγωνισμού: Εθνικός Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Τίμημα: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 135.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: €167.400,00 εκ του οποίου αξία ΦΠΑ: €32.400,00).

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας ‐ τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Ορίστηκε η 8/1/2020 και ώρα 15:00

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης από εδώ.

Δείτε την αναλυτική διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr (Συστημικός Αριθμός 82622) και εδώ.

Κατεβάστε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή από εδώ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε και τα σχετικά dwg αρχεία:
NOESIS Projector Accommodations 2019 & Planetarium 3D CAD Model

Κατόπιν αξιολόγησης των υποβληθέντων προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανακοινώνεται το παρακάτω αποτέλεσμα.

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς εδώ.

Πρακτικά αξιολόγησης για την κάλυψη θέσεων στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-03735 και ακρωνύμιο ActiVator

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας – ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο του έργου που εντάσσεται στη δράση Εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τίτλο ‘Πλατφόρμα Διαδραστικής και Βιωματικής Μάθησης για την προβολή του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και των επιστημών μέσω Πρωτότυπης Κατασκευής Μηχανικής Ανάδρασης και εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας’, προσκάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα συνημμένες προκηρύξεις ανά θέση:

Κωδικός θέσης Γνωστικό αντικείμενο Αρχείο Προκήρυξης
19 Παιδαγωγός Κατεβάστε το αρχείο
20 Πληροφορικός Κατεβάστε το αρχείο
21 Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες Κατεβάστε το αρχείο
22 Μηχανικός Κατεβάστε το αρχείο
23 Γραφίστας Κατεβάστε το αρχείο

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για τις προαναφερθείσες θέσεις εργασίας.

Κωδικός Θέσης 19 – Παιδαγωγός : Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 20 – Πληροφορικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 21 – Παιδαγωγός / Θετικές Επιστήμες: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 22 – Μηχανικός: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Κωδικός Θέσης 23 – Γραφίστας: Δείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρακτικό Αξιολόγησης για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου

Κατόπιν αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων, ανακοινώνονται τα παρακάτω αποτελέσματα για την θέση Υποστήριξης Διοικητικών Υπηρεσιών ορισμένου χρόνου στο Νόησις.

Μπορείτε να βρείτε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψης θέσης μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Μία θέση χειριστή τηλεφωνικού κέντρου μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 22/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.

Προκήρυξη θέσης εμψυχωτή για Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ίδρυμα Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας προκηρύσσει την ακόλουθη θέση εργασίας:

Μία θέση έκτακτου προσωπικού (εμψυχωτής εκπαιδευτικών δράσεων και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 16/12/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@noesis.edu.gr.

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική αλληλογραφία για πιθανά ερωτήματα σας.